Llista de coses que s’havien de parlar al Claustre i que no es podran parlar perquè la mesa del Claustre les ha bloquejat

Llista de mocions que COMPLIEN TOTS ELS REQUISITS LEGALS i tot i així la mesa del claustre ha impedit que passin a debatre’s a l’òrgan que hauria de representar la Comunitat Universitària:

[ La següent moció no ha estat acceptada tot i que pot ser que no fos presentada a temps.

 • Moció presentada per un grup de professors i PAS per demanar que es mantingui assabentat al PAS sobre la possible cohesió corporativa del PAS de les universitats amb els cossos de funcionaris de l’Administració de la Generalitat.]

Prou FRAU! Volem democràcia!!!

ASSEMBLEA DILLUNS A LES 13.30h, patí de Jaume I

CLAUSTRE DIMARTS 9 A LES 10.00h

No ens quedarem parats davant d’aquest nou atac als drets dels estudiants.


Si no nosaltres, qui? Si no ara, quan?

REUNIÓ DE LA MESA DEL CLAUSTRE DEL DIA 3 DE JUNY DEL 2009

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 20 d’octubre del 2008

(Data de publicació de l’acord: 3 de juny del 2009)

S’aprova l’acta de la sessió de 20 d’octubre del 2008.

3. Anàlisi, si escau, de les mocions presentades.

(Data de publicació de l’acord: 3 de juny del 2009)

Primer. S’acorda admetre les mocions presentades sota el títol:

 • Moció per la qual es reclama l’establiment de franges horàries lliures de càrrega acadèmica pel desenvolupament de l’associacionisme estudiantil.
 • Moció per la que es demana informació sobre la moció per canviar el nom a l’edifici anteriorment conegut com a Wellington.
 • Moció sobre les informacions publicades per La Vanguardia a l’article Un señor de Tortosa.
 • Moció sobre l’ús de paper reciclat a la UPF
 • Moció a favor de l’inici de la substitució del nom de Dr. Aiguader per un nom més escaient.
 • Moció sobre la normativa de drets d’exàmens.
 • Moció a favor del català a la UPF.
 • Moció per una millora de la gestió acadèmica i de l’aula global
 • Moció per una millora del sistema de reprografia de l’empresa OCÉ.
 • Moció perquè la UPF no es converteixi en una plataforma publicitària
 • Moció sobre l’establiment de penalitzacions a OCÉ
 • Moció en relació a l’ús i les instal·lacions de la biblioteca del Campus de Ciutadella
 • Moció sobre la suplència als òrgans de govern dels estudiants beneficiaris de beques de mobilitat
 • Moció sobre l’obligació de publicar les dates dels exàmens al moment de la matrícula
 • Moció sobre el pagament de bens i serveis addicionals ofertats amb la matrícula
 • Moció sobre el paper del moviment estudiantil
 • Moció sobre el trencament de relacions amb persones o empreses relacionades amb armes.

Segon. Atès que el Claustre té unes determinades competències que no poden envair la de la resta d’òrgans de la Universitat, s’acorda no admetre les mocions que tot seguit s’indiquen i pels motius que s’expressen, respectivament
“Recusar el rector Josep Joan Moreso interpretant el resultat de les eleccions”.
El resultat de les eleccions a rector del passat 26 de febrer no és qüestionable jurídicament, atès que el candidat va obtenir la majoria exigible legalment i va obtenir la proclamació de la Junta Electoral de la UPF. Aquesta proclamació no va ser impugnada i, per tant, en esdevenir definitiva, el Govern de la Generalitat va nomenar el prof. Josep Joan Moreso rector.
D’altra banda, la recusació no és sinó el mecanisme que tenen les persones interessades en un procediment administratiu o judicial, per demanar que un funcionari s’abstingui d’intervenir en un procediment quan es donen les circumstàncies previstes en l’ordenament jurídic. Tècnicament no és possible que el Claustre “recusi” el rector. Aquest mecanisme no està previst als Estatuts. La única competència que té el Claustre per a censurar l’actuació d’un rector és la prevista a l’article 47 dels Estatuts, conforme al previst a l’article 16.2 de la LOU, de convocar amb caràcter extraordinari eleccions a rector.
“Moció sobre l’entrada de la policia de la UPF”.
El Claustre no és competent per a adoptar un acord en contra de la decisió del rector de sol·licitar l’actuació policial quan es tracta de garantir l’exercici dels drets constitucionalment reconeguts o per impedir la comissió d’un delicte com ara coaccions, danys o usurpació de bens públics. A banda, la moció parteix de que l’actuació policial s’ha produït amb violència, cosa que no s’ha demostrat en cap procés judicial.
Nogensmenys la Mesa entén que el debat sobre els fets ocorreguts en les protestes estudiantils podrà canalitzar-se a través de la moció relativa al paper del moviment estudiantil.
“Moció de rebuig a la normativa de disciplina acadèmica de 1954”.
La moció fonamenta en el fet que es tracta d’una normativa datada en temps franquistes i en conseqüència impregnada de conceptes relacionats amb un règim dictatorial i que no s’apliqui.
Certament el Reglament de disciplina acadèmica de 1954 té deficiències relacionades amb l’època en què va ser dictat i també d’altres mancances impròpies d’una norma sancionadora, com ara una deficient tipificació de les conductes sancionables. No obstant això és una norma plenament vigent i per tant s’ha d’aplicar, això sí, interpretada d’acord amb els principis constitucionals, sense que sigui possible que el Claustre pugui optar a votar la seva aplicació o no i condicionar la seva aplicació a l’òrgan que té la competència sobre la disciplina en la universitat.
Nogensmenys, el rector manifesta davant de la Mesa el seu compromís a instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya l’elaboració d’un projecte de Llei en aquesta matèria.
– Moció d’oposició a la LOU, la LUC i els Reials Decrets”.
La moció es justifica per la manca de participació d’alguns col·lectius en l’elaboració de les normes referenciades i també per la inseguretat que pot generar en els estudiants el sistema d’aprovació dels nous graus.
El Claustre no és competent per a rebutjar les lleis aprovades pels Parlaments competents, si més no en el sentit de instar la seva inaplicació.
Tampoc el Claustre és un òrgan competent per a paralitzar la implantació dels graus el curs 2009/2010, atès que els òrgans competents tant de la universitat (Juntes de centre, Consell de Govern, Consell Social), com de la Generalitat i de l’Estat ja han acordat aquesta implantació i fins i tot podria causar danys als estudiants que s’estan matriculen. El rector, amb tot, manifesta davant de la Mesa el seu compromís a mantenir els canals de diàleg per tal que la implantació dels graus es faci de la manera adequada, de cara a un ensenyament de qualitat i amb garanties pels estudiants dels ensenyaments que s’extingeixen.
“Publicitat en l’execució dels acords del Claustre”
Correspon al rector l’execució dels acords del Claustre així com d’altres òrgans de govern d’àmbit general amb potestats decisòries (ex art. 52 b) dels Estatuts i art. 20.1 de la LOU). La Mesa del Claustre comparteix que els interessats demanin informació sobre les actuacions relatives a l’execució dels acords que els afecten. Resulta però contrari a l’exercici de la competència reconeguda al Rector que el Claustre acordi la creació d’una comissió amb les funcions de vetllar pel compliment dels acords i assegurar-se a priori de què la informació que en el seu cas subministrarà el rector sigui veraç i objectiva. El rector, manifesta davant de la Mesa el seu compromís a mantenir una política activa d’informació cap als membres claustrals i la comunitat universitària.
Moció presentada per un grup de professors i PAS per demanar que es mantingui assabentat al PAS sobre la possible cohesió corporativa del PAS de les universitats amb els cossos de funcionaris de l’Administració de la Generalitat.
Aquesta moció no és admesa per haver entrat fora del termini establert. Nogensmenys, el rector manifesta davant de la Mesa el seu compromís a seguir informant al PAS de qualsevol procés que l’afecti.
Tercer. En conseqüència incorporar un nou punt a l’ordre del dia de la sessió del Claustre universitari del 9 de juny del 2009 amb títol Mocions.
Quart. Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la seva publicació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant la mateixa Mesa del Claustre en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

2 Respostes per a “Llista de coses que s’havien de parlar al Claustre i que no es podran parlar perquè la mesa del Claustre les ha bloquejat”

 1. en Txuri Says:

  upf-n demokrazia zero!!!

  stop al estado de escepción!!!

  moreso dimisio!!!!!

 2. […] [+ info: Llista de coses que s’havien de parlar al Claustre i que no es podran parlar perquè la mesa del C… […]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: